Jquery Stop Animations

30/09/2019

Bài sau » « Bài trước

Jquery stop()

Phương thức stop() trong jquery dùng để dừng các animate hoặc effect trước khi chúng hoàn thành.

Jquery stop() hoạt động tốt với tất cả Jquery effect funciton như: slide, fade và animate.

Cú pháp:

$(selector).stop(stopAll,goToEnd);

Giải thích tham số trong cú pháp trên:

- Tham số tùy chọn stopAll: xác định xem có nên xóa hàng đợi animation hay không. Mặc định là false, có nghĩa là chỉ animation đang hoạt động sẽ bị dừng, cho phép các animation khác được xếp hàng được thực hiện sau đó.

- Tham số tùy chọn goToEnd : xác định có hoàn thành animation hiện tại ngay lập tức hay không. Mặc định là false.

Vì vậy, mặc định phương thức stop() sẽ dừng hành động hiện tại của phần tử được chọn.

Dưới đây là ví dụ không sử dụng tham số:

$("#slide").click(function(){ $("#div").slideDown(5000); }); $("#button-stop").click(function(){ $("#div").stop(); });

Demo jquery stop()

Bài sau » « Bài trước
Back to top