Jquery remove Elements

05/10/2019

Bài sau » « Bài trước

Remove elements , Content

Với jquery, thì bạn sẽ dễ dàng remove phần tử HTML hiện có. Có 2 phương thức jquery dùng để remove như sau:

  • remove() : Xóa phần tử đã chọn (và các phần tử con của nó).
  • empty() : Xóa phần tử con của phần tử đã chọn.

Phương thức remove()

Phương thức remove() dùng để xóa phần tử đã chọn (và các phần tử con của nó).

<div id="demo"> <p>Nội dung con của div</p> </div> <button>REMOVE</button> <script> $("button").click(function(){ $("#demo").remove(); }); </script>

Sau khi nhấn nút <button> thì toàn bộ thẻ <div> và con của nó bị xóa.

Phương thức empty()

Phương thức empty() dùng để xóa phần tử con của phần tử đã chọn.

<div id="demo"> <p>Nội dung con của div</p> </div> <button>EMPTY</button> <script> $("button").click(function(){ $("#demo").empty(); }); </script>

Sau khi nhấn nút <button> thì toàn bộ con của thẻ <div> bị xóa còn thẻ <div> thì vẫn còn.

Lọc điều kiện để remove

Phương thức jquery remove() cho phép bạn có thể truyền vào 1 tham số. Tham số này là điều kiện lọc ra các phần tử sẽ bị xóa.

Tham số này viết theo viết theo cú pháp qui định của Jquery Selector

Ví dụ sau đây sẽ xóa các thẻ <p> có class="test" :

$("p").remove(".test");

Hoặc xóa các thẻ <p> có class="test" hoặc class="demo" :

$("p").remove(".test, .demo");

Bài sau » « Bài trước
Back to top