Jquery Callback function

30/09/2019

Bài sau » « Bài trước

Jquery Callback function

Các câu lệnh trong JavaScript được thực thi theo từng dòng (line by line ). Tuy nhiên, với các effect, thì dòng code tiếp theo có thể được chạy mặc dù effect chưa kết thúc. Điều này có thể tạo ra lỗi.

Để ngăn chặn điều đó, bạn có thể tạo 1 callback function. Callback function sẽ được thực thi sau khi effect hiện tại hoàn thành 100%.

Cú pháp điển hình:

$(selector).hide(speed,callback);

Ví dụ dưới đây có callback function sẽ hiển thị câu thông báo sau khi thẻ <p> ẩn xong.

$("button").click(function(){ $("p").hide("slow", function(){ alert("Đoạn văn bản đã ẩn."); }); });

Ví dụ dưới đây không có callback function thì câu thông báo trong alert sẽ hiển thị trong khi thẻ <p> chưa ẩn xong.

$("button").click(function(){ $("p").hide(1000); alert("Đoạn văn bản đã ẩn."); });

Bài sau » « Bài trước
Back to top