JS while loop

16/08/2019

Bài sau » « Bài trước

Vòng lặp While

Vòng lặp while lặp qua một khối code miễn là điều kiện vẫn còn đúng.

while (điều kiện){
// Code xử lý
}

Ví dụ đoạn code dưới đây sẽ thực hiện khi i nhỏ hơn 10:

var i = 0, text = ""; while (i < 10) { text += "Vòng lặp thứ " + i; i++; // Tăng giá trị biến i lên 1 đơn vị. }

Chú ý: Nếu bạn quên tăng giá trị của biến điều kiện trong vòng lặp, thì vòng lặp sẽ không bao giờ kết thúc.

Vòng lặp Do/While

Vòng lặp do/while là một biến thể của vòng lặp while. Vòng lặp này sẽ thực thi khối code trong do một lần, trước khi kiểm tra xem điều kiện có đúng không, sau đó nó sẽ lặp lại vòng lặp miễn là điều kiện đúng.

do{
// Code xử lý
}
while (điều kiện)

Vòng lặp sẽ luôn được thực thi ít nhất một lần, ngay cả khi điều kiện sai, bởi vì khối code được thực thi trước khi điều kiện được kiểm tra

var i = 20, text = ""; do{ text += "Đoạn code thực thi mà không cần kiểm tra điều kiện. "; i++; // Tăng giá trị biến i lên 1 đơn vị. } while (i < 10)

Ví dụ trường hợp thực thi khi i nhỏ hơn 10

var i = 0, text = ""; do{ text += "Vòng lặp thứ : " + i; i++; // Tăng giá trị biến i lên 1 đơn vị. } while (i < 10)

Chú ý: Nếu bạn quên tăng giá trị của biến điều kiện trong vòng lặp, thì vòng lặp sẽ không bao giờ kết thúc.

Bài sau » « Bài trước
Back to top