JS Scope

03/09/2019

Bài sau » « Bài trước

Scope (phạm vi) xác định phạm vi hoạt động (truy cập) của một biến.

Javascript function scope

Trong javascript có 2 loại scope:

  • Local scope
  • Global scope

Trong Javascript, Mỗi function sẽ khởi tạo new scope. Các biến được định nghĩa bên trong function không thể truy cập từ bên ngoài function.

Local variables scope - Biến cục bộ

Các biến được khởi tạo bên trong function được gọi là các biến LOCAL (biến cục bộ) và nó chỉ có thể được truy cập bên trong function đó.

// Code ở đây không thể sử dụng biến: title function myFunction() { var title = "Master FrontEnd"; // Code ở đây có thể sử dụng biến: title }

Vì các biến cục bộ chỉ được sử dụng bên trong các function của nó, vì vậy các biến có cùng tên có thể được sử dụng trong các function khác nhau.

Biến cục bộ được tạo khi function bắt đầu và bị xóa khi function hoàn thành.

Global variables scope - Biến toàn cục

Các biến được khởi tạo bên ngoài function được gọi là biến GLOBAL. Tất cả các scripts và function trên trang web có thể truy cập nó.

var title = "Master FrontEnd"; // Code ở đây có thể sử dụng biến: title function myFunction() { // Code ở đây có thể sử dụng biến: title }

Nếu bạn gán một giá trị cho một biến chưa được khai báo, nó sẽ tự động trở thành biến GLOBAL.

Ví dụ đoạn code khai báo một biến toàn cục title, ngay cả khi giá trị được gán bên trong một function:

myFunction(); // Code ở đây có thể sử dụng biến: title function myFunction() { title = "Học FrontEnd cơ bản"; }

Vòng đời của biến trong Javascript

- Thời gian tồn tại của một biến trong JavaScript bắt đầu khi nó được khai báo.

- Biến cục bộ bị xóa khi function hoàn thành.

- Trong trình duyệt web, các biến toàn cục sẽ bị xóa khi bạn đóng cửa sổ trình duyệt (hoặc tab), nhưng vẫn còn tồn tại cho các trang mới được load ở cùng một cửa sổ.

Bài sau » « Bài trước
Back to top