JS Math

25/07/2019

Bài sau » « Bài trước

Javascript Math object cho phép bạn thực hiện các hàm toán học với các number.

Math.round()

Hàm Math.round(x) trả về kết quả làm tròn giá trị x thành số nguyên gần nhất.

Math.round(4.7); // Kết quả: 5 . Nếu số thập phân >=5 thì làm tròn lên. Math.round(4.4); // Kết quả: 4 . Nếu số thập phân < 5 thì làm tròn xuống.

Math.pow()

Hàm Math.pow(x,y) trả về kết quả là giá trị của x mũ y.

Math.pow(8,2); // Kết quả: 8^2 = 8*8 = 64

Math.sqrt()

Hàm Math.sqrt(x) trả về kết quả là căn bậc 2 của x.

Math.sqrt(16); // Kết quả: 4

Math.abs()

Hàm Math.abs(x) trả về kết quả là giá trị tuyệt đối của x.

Math.abs(-4); // Kết quả: 4

Math.ceil()

Hàm Math.ceil(x) trả về kết quả là giá trị làm tròn lên của x.

Math.ceil(4.1); // Kết quả: 5

Math.floor()

Hàm Math.floor(x) trả về kết quả là giá trị làm tròn xuống của x.

Math.floor(4.7); // Kết quả: 4

Math.sin()

Hàm Math.sin(x) trả về kết quả là sin có giá trị từ -1 đến 1 của góc x (theo đơn vị radian).

Nếu bạn muốn dùng độ thay vì radian, thì ta có thể chuyển đổi bằng cách:

Góc tính theo radian = Góc tính theo độ x PI / 180.

Math.sin(90 * Math.PI / 180); // Kết quả là: 1 ( sin của 90 độ)

Math.cos()

Hàm Math.cos(x) trả về kết quả là cosin giá trị từ -1 đến 1 của góc x (theo đơn vị radian).

Nếu bạn muốn dùng độ thay vì radian, thì ta có thể chuyển đổi bằng cách:

Góc tính theo radian = Góc tính theo độ x PI / 180.

Math.cos(0 * Math.PI / 180); // Kết quả là: 1 ( cos của 0 độ)

Math.min() và Math.max()

Hàm Math.min()Math.max() trả về kết quả nhỏ nhất và lớn nhất của 1 dãy số.

Math.min(0, 150, 30, 20, -8, -200); // Kết quả là: -200 Math.max(0, 150, 30, 20, -8, -200); // Kết quả là: 150

Math.random()

Hàm Math.random() trả về kết quả là 1 số ngẫu nhiên từ 0 đến 1.

Math.random(); // Kết quả là 1 số như : 0.2249767975679411

Ta có thể kết hợp Math.random() với Math.floor() để trả về kết quả một số nguyên.

Math.floor(Math.random() * 10); // Trả về số nguyên từ 0 - 9

Hằng số toán học

JavaScript cung cấp 8 hằng số toán học có thể được truy cập bằng đối tượng Math:

Math.E // Trả về số e = 2.718281828459045 (Euler's) Math.PI // Trả về số PI = 3.141592653589793 Math.SQRT2 // Trả về số căn bậc 2 của 2 = 1.4142135623730951 Math.SQRT1_2 // Trả về số căn bậc 2 của 1/2 = 0.7071067811865476 Math.LN2 // Trả về logarit của 2 = 0.6931471805599453 Math.LN10 // Trả về logarit của 2 = 2.302585092994046 Math.LOG2E // Trả về logarit cơ số 2 của e = 1.4426950408889634 Math.LOG10E // Trả về logarit cơ số 10 của e = 0.4342944819032518

Không giống như các global object khác, đối tượng Math không có contructor. Phương thức và thuộc tính là tĩnh.

Tất cả các phương thức và thuộc tính (hằng số) có thể được sử dụng mà không cần tạo đối tượng Math trước.

Bài sau » « Bài trước
Back to top