JS Break và Continue

16/08/2019

Bài sau » « Bài trước

Câu lệnh Break

Câu lệnh break giúp thoát khỏi vòng lặp.

Câu lệnh break thoát khỏi vòng lặp và tiếp tục thực thi đoạn code sau vòng lặp (nếu có):

for (i = 0; i < 10; i++) { if (i === 3) { break; } text += "Vòng lặp thứ " + i + "<br>"; } /* Kết quả là: Vòng lặp thứ 0 Vòng lặp thứ 1 Vòng lặp thứ 2 */

Câu lệnh Continue

Câu lệnh continue thoát khỏi một lần lặp (trong vòng lặp), nếu một điều kiện được chỉ định xảy ra và tiếp tục với lần lặp tiếp theo trong vòng lặp.

Ví dụ dưới đây nếu i == 3 thì bỏ qua, lặp tiếp theo trong vòng lặp :

for (i = 0; i < 10; i++) { if (i === 3) { continue; } text += "Vòng lặp thứ " + i + "<br>"; } /* Kết quả là: Vòng lặp thứ 0 Vòng lặp thứ 1 Vòng lặp thứ 2 Vòng lặp thứ 4 Vòng lặp thứ 5 Vòng lặp thứ 6 Vòng lặp thứ 7 Vòng lặp thứ 8 Vòng lặp thứ 9 */

Bài sau » « Bài trước
Back to top