Javascript Statements

16/06/2019

Bài sau » « Bài trước

Ví dụ Javascript Statement - câu lệnh trong Javascript:

var x, y, z; // Statement 1 x = 5; // Statement 2 y = 6; // Statement 3 z = x + y; // Statement 4

JavaScript Statements

Câu lệnh trong Javascript bao gồm:

Values, Operators, Expressions, Keywords, and Comments.

Ví dụ, Câu lệnh báo trình duyệt in ra màn hình "Hello World!" vào thẻ <p> có id là "demo" như sau:

document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello World!";

Chú ý: Các câu lệnh Javascript thực thi theo thứ tự, từng bước một, từ trên xuống dưới, đúng như thứ tự mà nó được viết.

Dấu chấm phẩy ;

Dấu chấm phẩy có tác dụng tách rời các dòng code Javascript.

Thêm dấu chấm phẩy vào cuối dòng code Javascript.

var a, b, c; // Khai báo 3 biến a = 5; // Gán biến a có giá trị là 5 b = 6; // Gán biến a có giá trị là 6 c = a + b; // Gán biến c là tổng của a với b

Khi viết dấu chấm phẩy, thì dòng code ta có thể gộp trên 1 dòng như ví dụ sau:

a = 5; b = 6; c = a + b;

Chú ý: Trên website, Có thể bạn thấy nhiều lúc không có dấu chấm phẩy cuối dòng.
Vì dấu chấm phẩy ở cuối dòng là không bắt buộc, nhưng khuyến khích là nên có.

Javascript - khoảng trắng

Javascript bỏ qua nhiều khoảng trắng. Bạn có thể thêm vào các khoảng trắng để dễ đọc code hơn.

Các dòng code ví dụ dưới đây là giống nhau

var person = "Hege"; var person="Hege";

Các đoạn code nên cho các khoảng trắng xung quanh Operators (+ - * / = ):

var x = y + z;

Độ dài dòng và ngắt dòng trong javascript

Để dễ đọc nhất, các lập trình viên thường tránh các dòng mã dài hơn 80 ký tự.

Nếu một câu lệnh JavaScript không vừa trên một dòng, thì nơi tốt nhất để ngắt dòng là sau một toán tử:

document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello World!";

Khối code javascript

Các câu lệnh JavaScript có thể được nhóm lại với nhau trong các khối code, bên trong dấu ngoặc nhọn {...}.

Mục đích của các khối code là xác định các câu lệnh được thực thi cùng nhau.

Một nơi bạn sẽ tìm thấy các câu lệnh được nhóm lại với nhau trong các khối, là trong các function JavaScript:

function myFunction() { document.getElementById("demo1").innerHTML = "Hello World!"; document.getElementById("demo2").innerHTML = "Tôi đang học Javascript."; }

Javascript Keywords

Các câu lệnh JavaScript thường bắt đầu bằng một keyword để xác định hành động JavaScript sẽ được thực hiện.

Dưới đây là bảng danh sách các keyword - từ khóa trong Javascript

KeywordMô tả
breakThoát khỏi switch hoặc vòng lặp
continueNhảy ra khỏi một vòng lặp và bắt đầu từ đầu
debuggerDừng thực thi JavaScript, và gọi (nếu có) debugging function
do ... whileThực thi dòng lệnh trong khối, và lặp nó, trong khi dòng lệnh vẫn true
forThực thi dòng lệnh trong khối, khi điều kiện vẫn true
functionKhai báo một function
if ... elseThực thi dòng lệnh trong khối, phụ thuộc vào điều kiện
returnThoát khỏi một function
switchThực thi dòng lệnh trong khối, phụ thuộc vào tùy trường hợp
try ... catchTriển khai xử lý lỗi cho một khối các câu lệnh
varKhai báo một biến

Chú ý: Javascript keyword là các từ dành riêng. Không được khai báo biến trùng với các từ này.

Bài học về Javascript Statements đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thực hành thành công.

Bài sau » « Bài trước
Back to top