JavaScript Operators

17/06/2019

Bài sau » « Bài trước

Bảng danh sách các toán tử trong javascript:

OperatorMô tả
+Phép cộng.
-Phép trừ.
*Phép nhân.
**Phép lũy thừa (ES2016)
/Phép chia
%Phép chia lấy dư 
++Tăng thêm 1.
--Giảm thêm 1.

Bảng danh sách các cách gán giá trị:

OperatorVí dụDiễn giải
=   x = y   x = y
+=   x += y   x = x + y
-=   x -= y   x = x - y
*=   x *= y   x = x * y
/=   x /= y   x = x / y
%=   x %= y   x = x % y
**=   x **= y   x = x ** y

Ví dụ về trường hợp += :

var x = 10; x += 5; // cú pháp hoàn chỉnh : x = x + 5 // Kết quả là: x = 15;

JavaScript String Operators

Toán tử + cũng có thể được sử dụng để nối chuỗi với nhau.

var txt1 = "Hello"; var txt2 = "World"; var txt3 = txt1 + " " + txt2; // Kết quả là : txt3 = "Hello World";

Toán tử += cũng có thể được sử dụng để nối chuỗi với nhau.

var txt1 = "Hello "; txt1 += "World"; // Kết quả là : txt1 = "Hello World";

Phép cộng Strings and Numbers

Phép cộng hai số sẽ trả về tổng, nhưng cộng một số và một chuỗi sẽ trả về một chuỗi:

var x = 5 + 5; // Kết quả là số 10 var y = "5" + 5; // Kết quả là chuỗi "55" var z = "Hello" + 5; // Kết quả là chuỗi "Hello5"

JavaScript Comparison Operators - Toán tử so sánh

OperatorMô tả
   ==So sánh bằng
   ===So sánh bằng giá trị và bằng kiểu dữ liệu.
   !=Khác
   !==Không bằng giá trị hoặc không bằng kiểu dữ liệu
   >Lớn hơn
   <Nhỏ hơn
   >=Lớn hơn hoặc bằng
   <=Nhỏ hơn hoặc bằng
   ?Check theo điều kiện

JavaScript Logical Operators - Toán tử Logic

Toán tử logic được sử dụng để xác định logic giữa các biến hoặc giá trị.

OperatorMô tả
   &&and (và)
   ||or (hoặc)
   !not (phủ định)

JavaScript Type Operators - Toán tử loại dữ liệu

OperatorMô tả
   typeofTrả về kiểu dữ liệu của biến
   instanceofTrả về true nếu một đối tượng là một instance của một đối tượng


Bài sau » « Bài trước
Back to top