Javascript Object

25/06/2019

Bài sau » « Bài trước

Object là một đối tượng mô tả thực thể trong đời sống bao gồm các thuộc tính (properties) và phương thức (method).

Ví dụ: 1 chiếc xe ô tô có thuộc tính là: tên xe, màu sắc, cân nặng, chiều cao,... và phương thức là chạy hoặc dừng,...

Javascript object

Tất cả các ô tô đều có cùng thuộc tính, nhưng khác nhau về giá trị.

Tất cả các ô tô đều có cùng phương thức, nhưng cách vận hành của nó khác nhau tùy thời điểm.

JavaScript Objects

Bạn đã học được rằng các biến JavaScript là nơi chứa các dữ liệu.

Đoạn code gán giá trị đơn giản cho biến car:

var car = "Fiat";

Object cũng là một biến. Nhưng nó có thể chứa nhiều giá trị. Ví dụ sau gán nhiều giá trị (Fiat, 500, white) cho biến car.

var car = {type:"Fiat", model:"500", color:"white"};

Các giá trị được viết dưới dạng cặp tên: giá trị (tên và giá trị được phân tách bằng dấu hai chấm).

Khoảng trắng và ngắt dòng không quan trọng. Một khai báo object có thể trải rộng trên nhiều dòng:

var car = { type:"Fiat", model:"500", color:"white" };

Object Properties

Mỗi cặp tên: giá trị trong Javascript Object được gọi là một thuộc tính - properties.

PropertyProperty Value
typeFiat
model500
colorwhite

Bạn có thể truy cập giá trị trong javascript object bằng 2 cách:

objectName.propertyName

Hoặc

objectName["propertyName"]

Ví dụ 1:

car.type // Kết quả là Fiat

Ví dụ 2:

car["color"] // Kết quả là white

Object Methods

Objects cũng có thể có các Methods.

Methods là các hành động có thể thực hiện trên objects.

Các method được lưu trữ trong các properties như là một function.

PropertyProperty Value
firstNameLinh
lastNameNguyen
age18
height170
fullNamefunction() {return this.firstName + " " + this.lastName;}

Method là một function được lưu trữ như một properties.

Ví dụ:

var person = { firstName: "Linh", lastName : "Nguyen", age : "18", fullName : function() { return this.firstName + " " + this.lastName; } };

Bạn có thể truy cập method bằng cách sau:

objectName.methodName()

Tương ứng ví dụ trên ta gọi như sau:

person.fullName()

Lưu ý: Nếu bạn gọi function mà không có cặp dấu ngoặc đơn (), thì kết quả trả về là định nghĩa của function đó.

person.fullName // Kết quả trả về là: function() { return this.firstName + " " + this.lastName; }

Keyword: This

Trong định nghĩa của function, this đề cập đến "chủ" của function.

Tương ứng ví dụ bên trên, thì this đề cập đến person object, là "chủ" của function fullname.

Nói cách khác, this.firstName trỏ đến thuộc tính firstName của object đó.

Không được khai báo String, number và boolean kiểu Object

Khi Javascript khai báo biến với keyword là "new", thì biến đó được tạo là 1 object.

var x = new String(); // Khai báo biến x như là String object var y = new Number(); // Khai báo biến y như là Number object var z = new Boolean(); // Khai báo biến z như là Boolean object

Nhưng, Chúng ta nên tránh khai báo như vậy. Vì Chúng làm phức tạp mã của bạn và làm chậm tốc độ thực thi.

Bài sau » « Bài trước
Back to top