Javascript Number Methods

15/07/2019

Bài sau » « Bài trước

Number Methods giúp bạn làm việc với numbers.

Các giá trị nguyên thủy (ví dụ như 3.14 hoặc 2019) không thể có các phương thức và thuộc tính (vì nó không phải là 1 object).

Nhưng với JavaScript, các phương thức và thuộc tính cũng có sẵn cho các giá trị nguyên thủy, bởi vì JavaScript coi các giá trị nguyên thủy là các đối tượng khi thực hiện các phương thức và thuộc tính.

Phương thức toString()

Phương thức toString() trả về một số như là một chuỗi.

Tất cả các Number methods có thể áp dụng cho bất cứ loại số nào(chữ, biến hoặc biểu thức).

var x = 123; x.toString(); // kết quả là 123 cho biến x (123).toString(); // kết quả là 123 cho chữ 123 (100 + 23).toString(); // kết quả là 123 cho biểu thức 100 + 23

Phương thức toExponential()

Phương thức toExponential() trả về một String, với một số được làm tròn và viết bằng cách sử dụng ký hiệu số mũ.

Tham số định nghĩa số chữ số phía sau dấu phẩy

var x = 9.656; x.toExponential(2); // kết quả 9.66e+0 x.toExponential(4); // kết quả 9.6560e+0 x.toExponential(6); // kết quả 9.656000e+0

Tham số là tùy chọn. Nếu bạn không chỉ định nó, JavaScript sẽ không làm tròn số.

Phương thức toFixed()

Phương thức toFixed() trả về một String, với số được viết bằng số thập phân.

var x = 9.656; x.toFixed(0); // kết quả 10 x.toFixed(2); // kết quả 9.66 x.toFixed(4); // kết quả 9.6560 x.toFixed(6); // kết quả 9.656000

toFixed(2) là hoàn hảo cho việc định dạng tiền tệ.

Phương thức toPrecision()

Phương thức toPrecision() trả về một String, với một số được viết với độ dài xác định.

var x = 9.656; x.toPrecision(); // trả về số ban đầu 9.656 x.toPrecision(2); // trả về số có độ dài là 2: 9.7 x.toPrecision(4); // trả về số có độ dài là 4: 9.656 x.toPrecision(6); // trả về số có độ dài là 6: 9.65600

Phương thức valueOf()

Phương thức valueOf() trả về một số như là một số.

var x = 123; x.valueOf(); // trả về 123 cho biến x (123).valueOf(); // trả về 123 cho chữ 123 (100 + 23).valueOf(); // trả về 123 biểu thức 100 + 23

Trong Javascript, Một số có thể ở giá trị nguyên thủy (typeof = number) hoặc một object (typeof = object).

Phương thức valueOf() được sử dụng nội bộ trong JavaScript để chuyển đổi các Number object thành giá trị nguyên thủy ban đầu.

Tất cả các loại dữ liệu trong Javascript đều có 2 phương thức valueOf() toString().

Convert Variable thành Number

Có 3 phương thức Javascript để chuyển đổi Variable thành Number:

  • Phương thức Number()
  • Phương thức parseInt()
  • Phương thức parseFloat()

Các phương thức trên không chỉ là phương thức của Number, mà nó là phương thức Global trong Javascript.

phương thức Global trong Javascript được sử dụng cho tất cả các loại dữ liệu.

Dưới đây là các phương thức phù hợp nhất để làm việc với Number :

MethodMô tả
Number()Trả về một số, được chuyển đổi từ đối số của nó.
parseFloat()Phân tích đối số của nó và trả về một số dạng Float
parseInt()Phân tích đối số của nó và trả về một số dạng Integer

Phương thức Number()

Number() có thể dùng để convert Javascript variable thành number.

Number(true); // returns 1 Number(false); // returns 0 Number("10"); // returns 10 Number(" 10"); // returns 10 Number("10 "); // returns 10 Number(" 10 "); // returns 10 Number("10.33"); // returns 10.33 Number("10,33"); // returns NaN Number("10 33"); // returns NaN Number("John"); // returns NaN

Nếu một number không thể được convert, NaN (Not a Number) được trả về.

Number() có thể convert một date thành number.

Number(new Date("2017-09-30")); // returns 1506729600000

Phương thức Number() ở trên trả về số mili giây kể từ 1.1.1970.

Phương thức parseInt()

parseInt() phân tích một chuỗi và trả về một số nguyên. Khoảng trắng được phép. Chỉ có số đầu tiên được trả về, xem ví dụ bên dưới để hiểu rõ hơn.

parseInt("10"); // returns 10 parseInt("10.33"); // returns 10 parseInt("10 20 30"); // returns 10 parseInt("10 years"); // returns 10 parseInt("years 10"); // returns NaN

Nếu một number không thể được convert, NaN (Not a Number) được trả về.

Phương thức parseFloat()

parseFloat() phân tích một chuỗi và trả về một số. Khoảng trắng được phép. Chỉ có số đầu tiên được trả về, xem ví dụ bên dưới để hiểu rõ hơn.

parseFloat("10"); // returns 10 parseFloat("10.33"); // returns 10.33 parseFloat("10 20 30"); // returns 10 parseFloat("10 years"); // returns 10 parseFloat("years 10"); // returns NaN

Nếu một number không thể được convert, NaN (Not a Number) được trả về.

Thuộc tính Number

Thuộc tínhMô tả
MAX_VALUETrả về số lớn nhất có thể có trong JavaScript
MIN_VALUETrả về số nhỏ nhất có thể có trong JavaScript
POSITIVE_INFINITYĐại diện cho số vô cực
NEGATIVE_INFINITYĐại diện cho số vô cực âm
NaNĐại diện cho Not a Number

Ví dụ minh họa :

var x = Number.MAX_VALUE; // Trả về giá trị lớn nhất: 1.7976931348623157e+308 var y = Number.MIN_VALUE; // Trả về giá trị nhỏ nhất: 5e-324 var z = Number.POSITIVE_INFINITY; // Trả về : Infinity var zz = 1 / 0; // Trả về : Infinity var w = Number.NEGATIVE_INFINITY; // Trả về : -Infinity var ww = -1 / 0; // Trả về : -Infinity var n = Number.NaN; // Trả về : NaN var nn = 100 / "Apple"; // Trả về : NaN

Bài sau » « Bài trước
Back to top