Javascript Data types

18/06/2019

Bài sau » « Bài trước

Các biến JavaScript có thể chứa nhiều loại dữ liệu: number, string, object,...:

var length = 16; // Number var lastName = "Johnson"; // String var x = {firstName:"John", lastName:"Doe"}; // Object

Khái niệm về các loại dữ liệu - Data types

Trong lập trình, các loại dữ liệu là một khái niệm quan trọng.

Để có thể hoạt động trên các biến, điều quan trọng là phải biết về loại dữ liệu của nó.

Không có kiểu dữ liệu, máy tính không thể giải quyết vấn đề này một cách an toàn và chính xác:

var x = 16 + "Volvo";

Với cú pháp trên thì hiển thị báo lỗi hay show kết quả ?

Javascript sẽ hiểu cú pháp trên là:

var x = "16" + "Volvo";

Chú ý: Khi cộng một số và một chuỗi, JavaScript sẽ coi số đó là một chuỗi.

var x = 16 + "Volvo"; // Kết quả là 16Volvo var x = "Volvo" + 16; // Kết quả là Volvo16

JavaScript thực hiện các biểu thức từ trái sang phải. Trình tự khác nhau có thể tạo ra kết quả khác nhau:

var x = 16 + 4 + "Volvo"; // Kết quả là 20Volvo var x = "Volvo" + 16 + 4; // Kết quả là Volvo164

Loại dữ liệu trong Javascript là động

JavaScript có các loại dữ liệu động. Điều này có nghĩa là cùng một biến có thể được sử dụng để chứa các loại dữ liệu khác nhau:

var x; // Biến x là undefined x = 5; // Biến x là Number x = "John"; // Biến x là String

JavaScript Strings

String là một tập hợp các kí tự nằm trong dấu nháy đơn hoặc nháy kép :

var carName1 = "Volvo XC60"; // String nằm trong dấu nháy đôi var carName2 = 'Volvo XC60'; // String nằm trong dấu nháy đơn

Bạn có thể sử dụng dấu nháy đơn bên trong dấu nháy kép hoặc ngược lại dấu nháy kép bên trong dấu nháy đơn.

var answer1 = "It's alright"; // Dấu nháy đơn trong dấu nháy đôi var answer2 = "He is called 'Johnny'"; // Dấu nháy đơn trong dấu nháy đôi var answer3 = 'He is called "Johnny"'; // Dấu nháy đôi trong dấu nháy đơn

JavaScript Numbers

JavaScript chỉ có một loại số. Nó được viết có hoặc không có số thập phân:

var x1 = 34.00; // Có số thập phân var x2 = 34; // Không có số thập phân

Số cực lớn hoặc cực nhỏ có thể viết bằng số mũ:

var y = 123e5; // 12300000 var z = 123e-5; // 0.00123

JavaScript Booleans

Booleans chỉ có thể có hai giá trị: true hoặc false.

var x = 5; var y = 5; var z = 6; (x == y) // Kết quả là true (x == z) // Kết quả là false

Booleans thường được sử dụng trong test các điều kiện.

JavaScript Arrays

Javascript arrays được viết trong cặp dấu ngoặc vuông []. Mỗi phần tử cách nhau bởi dấu phẩy.

Ví dụ dưới đây khai báo mảng cars và chứa 3 phần tử con

var cars = ["Audi", "Honda", "BMW"];

Trong array, chỉ số index được đánh theo thứ tự từ 0.

JavaScript Objects

Javascript objects được viết trong cặp dấu ngoặc nhọn {}.

Các object được viết dưới dạng tên:giá trị , được phân tách bằng dấu phẩy.

var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};

Đối tượng person ở ví dụ trên có 4 thuộc tính: firstName, lastName, age và eyeColor.

The typeof Operator

Bạn có thể sử dụng toán tử typeof để kiểm tra data type của một biến trong Javascript.

Toán tử typeof trả về kiểu dữ liệu của một biến hoặc một biểu thức:

typeof "" // Returns "string" typeof "John" // Returns "string" typeof "John Doe" // Returns "string" typeof 0 // Returns "number" typeof 314 // Returns "number" typeof 3.14 // Returns "number" typeof (3) // Returns "number" typeof (3 + 4) // Returns "number"

Undefined

Trong JavaScript, một biến không có giá trị, có giá trị là undefined thì data types của nó là undefined.

var car; // Không có giá trị, nên data type là undefined car = undefined; // Giá trị là undefined, nên data type là undefined

Empty Values - Giá trị rỗng

Một giá trị rỗng không liên quan gì tới undefined.

var car = ""; // Giá trị là rỗng, data types là String.

Null

Trong JavaScript null là "không có gì". Nó được coi là một cái gì đó không tồn tại.

Nhưng trong JavaScript, kiểu dữ liệu null là một đối tượng - object.

Bạn có thể làm trống một đối tượng bằng cách đặt nó thành null:

var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"}; person = null; // Giá trị là null, Nhưng data type là object

Bạn có thể làm trống một đối tượng bằng cách đặt nó thành undefined:

var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"}; person = undefined; // Giá trị là undefined. Và data type là undefined

Sự khác nhau giữa undefined và null

typeof undefined // undefined typeof null // object null === undefined // false, vì khác kiểu dữ liệu null == undefined // true, vì đều là rỗng

Bài hướng dẫn về Javascript Data types đến đây là kết thúc.

Bài sau » « Bài trước
Back to top