Cú pháp Javascript

16/06/2019

Bài sau » « Bài trước

Cú pháp javascript là tập hợp các rule, cách mà các javascript program được xây dựng:

var x, y, z; // Cách khai báo biến x = 5; y = 6; // Cách gán giá trị z = x + y; // Cách tính toán

Javascript Value

Cú pháp Javascript định nghĩa 2 loại giá trị: giá trị cố định và giá trị biến.

Giá trị cố định gọi là literals. Giá trị biến gọi là variables.

JavaScript Literals

Các quy tắc quan trọng nhất để viết các giá trị cố định là:

Numbers được viết có hoặc không có số thập phân:

10.50 1001

String được viết trong dấu nháy đơn hoặc nháy đôi:

"Hello World!" 'Hello World!'

JavaScript Variables

Trong ngôn ngữ lập trình, các biến dùng để lưu trữ dữ liệu.

Javascript dùng từ khóa var để khai báo biến.

Một dấu bằng (=) dùng để gán giá trị cho biến.

Ví dụ bên dưới, khai báo biến x, sau đó gán giá trị cho nó là 6 :

var x; // khai báo biến x x = 6; // gán giá trị cho x là 6

JavaScript Operators

Javascript sử dụng các toán tử số học (+ - * / ) để tính toán giá trị.

(5 + 6) * 10

JavaScript Expressions - Biểu thức trong Javascript

Biểu thức trong Javascript là tập hợp các value, variables và operators dùng để tính toán giá trị. Ví dụ 1:

5 * 10

Biểu thức tính toán có thể chứa biến:

var x = 5; document.getElementById("demo").innerHTML = x * 10;

Các giá trị có thể có nhiều loại, chẳng hạn như số và chuỗi.

Ví dụ, "Hello" + " " + "World!", kết quả là "Hello World!":

var x = 5; document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello" + " " + "World!";

JavaScript Keywords

Javascript keywords dùng để xác định hành động sẽ được thực hiện.

Từ khóa var báo cho trình duyệt biết là 1 biến vừa được khởi tạo

Từ khóa function báo cho trình duyệt biết là 1 function vừa được khởi tạo

var x = 5; function myFunction(){ window.alert("Hello World!"); }

JavaScript Comments

Không phải tất cả các câu lệnh Javascript đều được thực thi.

Các câu lệnh Javascript được comments thì khi thực thi sẽ được bỏ qua, cú pháp comments code trong javascript là sử dụng 2 dấu gạch chéo // hoặc trong cặp /**/.

var x = 5; // Comment code trên 1 hàng. /* var x = 6; Comment code trên nhiều hàng. Và đoạn code bị comment sẽ không được thực thi. */

Cách đặt tên biến

Các quy tắc đặt tên biến thường giống nhau giữa các ngôn ngữ lập trình. Với quy tắc như sau:

- Kí tự đầu tiên là chữ, hoặc dấu gạch dưới (_) hoặc dấu đô la ($).

- Kí tự đầu tiên không được là 1 số.

- Kí tự tiếp theo là chữ, hoặc số, hoặc dấu gạch dưới (_) hoặc dấu đô la ($).

Một số cách tạo biến từ nhiều chữ với nhau:

- Dấu gạch dưới:

first_name, last_name, master_card, inter_city.

- In hoa chữ cái đầu tiên(Upper Camel Case):

FirstName, LastName, MasterCard, InterCity.

- In hoa chữ cái thứ 2 trở đi(Lower Camel Case):

firstName, lastName, masterCard, interCity.

- Dấu gạch ngang:

first-name, last-name, master-card, inter-city.

Chú ý: Dấu gạch ngang không được phép trong Javascript. Nó được dùng cho phép trừ.

JavaScript là Case Sensitive

Tất cả tên trong Javascript có phân biệt chữ hoa, chữ thường.

Biến lastname và biến lastName là 2 biến hoàn toàn khác nhau:

var lastname, lastName; lastName = "Nguyen Teo"; lastname = "Nguyên Ti";

JavaScript Character Set

Javascript dùng bộ kí tự Unicode.

Unicode bao gồm (gần như) tất cả các ký tự, dấu chấm câu và symbols (kí hiệu) trên thế giới.

Bài hướng dẫn cú pháp Javascript đến đây là kế thúc.

Bài sau » « Bài trước
Back to top