HTML Text format

03/05/2019

Bài sau » « Bài trước

HTML định nghĩa một số thẻ (tag) đặc biệt để biểu đạt nội dung có ý nghĩa đặc biệt.

Danh sách các HTML text format mà HTML đã định nghĩa sẵn như sau:

  • <b> - text in đậm (Bold text)
  • <strong> - text in đậm (Important text) và có ý nghĩa quan trọng.
  • <i> - text in nghiêng (Italic text)
  • <em> - text in nghiêng (Emphasized text) và có ý nghĩa quan trọng.
  • <mark> - text đánh dấu hoặc highlight (Mark text).
  • <small> - text nhỏ hơn (Small text).
  • <del> - text có gạch ngang (Deleted text).
  • <ins> - text gạch chân (Inserted text).
  • <sub> - text nằm dưới (Subscript text)
  • <sup> - text nằm trên (superscript text)

Thẻ <b> và <strong>

- Thẻ <b> chỉ in đậm text mà không có ý nghĩa quan trọng.

<b>This text is bold.</b>

- Thẻ <strong> ngoài việc in đậm text, nó còn có ý nghĩa "nhấn mạnh" đây là text quan trọng.

<strong>This text is strong.</strong>

HTML text format

Thẻ <i> và <em>

- Thẻ <i> chỉ in nghiêng (italic) text mà không có ý nghĩa quan trọng.

<i>This text is italic.</i>

- Thẻ <em> ngoài việc in nghiêng text, nó còn có ý nghĩa "nhấn mạnh" đây là text quan trọng.

<em>This text is em.</em>

HTML text format

Chú ý: Trình duyệt hiển thị thẻ <strong> giống như <b>, thẻ <em> giống như <i>. Tuy nhiên, Chúng chỉ khác nhau về mặt ý nghĩa của thẻ: <b><i> định nghĩa text in đậm và in nghiêng, nhưng <strong><em> ý nghĩa là text này "quan trọng".

Thẻ <small> text

Thẻ <small> định nghĩa text nhỏ hơn.

<p>HTML <small>Small</small> format.</p>

Thẻ <mark> text

Thẻ <mark> định nghĩa đoạn text được đánh dấu hoặc highlight nổi bật.

<p>HTML <mark>Mark</mark> the text.</p>

Thẻ <del> text

Thẻ <del> định nghĩa text gạch ngang (deleted).

<p>HTML <del>deleted</del> format.</p>

Thẻ <ins> text

Thẻ <ins> định nghĩa text gạch chân (inserted).

<p>HTML <ins>ins</ins> format.</p>

Thẻ <sub> text

Thẻ <sub> định nghĩa text nằm dưới so với text khác.

<p>HTML <sub>sub</sub> format.</p>

Thẻ <sup> text

Thẻ <sup> định nghĩa text nằm trên so với text khác.

<p>HTML <sup>sup</sup> format.</p>


Hình ví dụ tổng kết bài học HTML text format :

HTML text format


Bài sau » « Bài trước
Back to top