HTML Quotation

30/06/2019

Bài sau » « Bài trước

Ví dụ: Dưới đây là trích dẫn từ WWF's website:

For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The world's leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally.

HTML <q> cho trích dẫn ngắn

Thẻ HTML <q> dùng để định nghĩa đoạn mô tả ngắn.

Trình duyệt thường thêm vào dấu nháy kép vào xung quanh thẻ <q>.

<p>WWF's goal is to: <q>Build a future where people live in harmony with nature.</q></p>

Kết quả là:

WWF's goal is to: Build a future where people live in harmony with nature.

HTML <blockquote>

Thẻ HTML <blockquote> dùng để định nghĩa khối trích dẫn từ một nguồn khác.

Trình duyệt thường thụt lề cho khối trích dẫn này. Xem đoạn code ví dụ sau:

<p>Ví dụ: Dưới đây là trích dẫn từ WWF's website:</p> <blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html"> For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The world's leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally.</blockquote>

Kết quả xem ở trên đầu trang.

HTML <abbr> for Abbreviations

Thẻ HTML <abbr> dùng để định nghĩa cho từ viết tắt.

Đánh dấu viết tắt có thể cung cấp thông tin hữu ích cho các trình duyệt, hệ thống dịch thuật và công cụ tìm kiếm.

<p>Tổ chức <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> được thành lập năm 1948.</p>

Ví dụ trên thẻ <abbr> định nghĩa cho từ viết tắt WHO là "World Health Organization".

HTML <address>

Thẻ HTML <address> xác định thông tin liên hệ (tác giả / chủ sở hữu) của tài liệu hoặc bài viết.

Phần tử <address> thường được hiển thị bằng chữ nghiêng. Hầu hết các trình duyệt sẽ thêm ngắt dòng trước và sau phần tử.

<address> Written by John Doe.<br> Visit us at:<br> Example.com<br> Box 564, Disneyland<br> USA </address>

Kết quả hiển thị:

Written by John Doe.
Visit us at:
Example.com
Box 564, Disneyland
USA

HTML <cite>

Phần tử HTML <cite> xác định tiêu đề của tác phẩm, hình ảnh....

Trình duyệt thường hiển thị các phần tử <cite> in nghiêng.

<img src="img_the_scream.jpg" width="220" height="277" alt="The Scream"> <p><cite>The Scream</cite> by Edvard Munch. Painted in 1893.</p>

Kết quả hiển thị: The Scream

The Scream by Edvard Munch. Painted in 1893.

HTML <bdo>

Phần tử HTML <bdo> xác định ghi đè hai chiều (trái qua phải hay phải qua trái).

Phần tử <bdo> được sử dụng để ghi đè hướng văn bản hiện tại:

<bdo dir="rtl">Văn bản này sẽ được viết từ phải sang trái.</bdo>

Kết quả hiển thị:

Văn bản này sẽ được viết từ phải sang trái.

Bài sau » « Bài trước
Back to top