HTML Links

19/01/2020

Bài sau » « Bài trước

Links (liên kết) có thể tìm thấy ở tất cả các trang web. Nó cho phép user click vào để chuyển từ trang này đến trang khác.

Khi bạn di chuyển chuột qua một links, mũi tên trên con chuột sẽ biến thành hình một bàn tay nhỏ.

Lưu ý: Một links không chỉ có mỗi văn bản. Nó có thể chứa hình ảnh hoặc bất kỳ thẻ HTML nào khác.

Cú pháp HTML Links

Một liên kết được định nghĩa bằng thẻ <a> trong HTML.

<a href="url">link text</a> <!-- Ví dụ -- > <a href="https://www.masterfrontend.com/">Học FrontEnd cho newbies</a>

Trong đó thuộc tính href xác định trang đích khi user click chuột vào.

Local Links - Liên kết nội bộ

Ở ví dụ trên ta dùng URL tuyệt đối (địa chỉ đầy đủ của 1 trang web ).

Nhưng đối với liên kết nội bộ (cùng 1 địa chỉ web) thì ta có thể dùng URL tương đối (bỏ đi phần http://www...). Xem ví dụ bên dưới :

<a href="/blogs/css">Học CSS cơ bản</a>

Thuộc tính target trong HTML Links

Thuộc tính target xác định nơi sẽ mở link khi user click vào.

Thuộc tính target nhận các giá trị như sau:

  • _blank : Mở link trong new window hoặc tab mới
  • _self : Mở link ở chính window hoặc tab hiện tại. Đây là thuộc tính mặc định.
  • _parent : Mở link trong parent frame (thẻ link nằm trong frame )
  • _top : Mở link trong full body of window (thẻ link nằm trong frame )

Ví dụ:

<a href="/blogs/css" target="_blank">Học CSS cơ bản</a>

Link Titles

Thuộc tính title dùng để mô tả thêm thông tin về phần tử đó. Phần thông tin thêm này thường được hiển thị dạng tooltip khi đưa chuột lên phần tử.

<a href="/blogs/css" target="_blank" title="Học CSS cơ bản">Học CSS cơ bản</a>

Bài sau » « Bài trước
Back to top