HTML Comment

24/07/2019

Bài sau » « Bài trước

Comment tags dùng để chèn chú thích, bình luận vào HTML code.

Comment tags

Bạn có thể thêm chú thích vào HTML code bằng cú pháp như sau:

<!-- Viết nội dung muốn chú thích -->

Lưu ý rằng có một dấu chấm than (!) trong thẻ mở, nhưng không có trong thẻ đóng.

Chú ý: Comment không được trình duyệt hiển thị, nhưng nó giúp trang HTML của bạn rõ ràng và maintain.

Comment có tác dụng tuyệt vời trong việc debug HTML, bởi vì bạn có thể ghi chú những gì mình code, ý tưởng hoặc tìm lỗi:

<!-- Tạm thời chưa hiển thị hình ảnh. <img src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli"> --> <!-- Footer Start --> <footer>.....</footer> <!-- End Footer -->

Bài sau » « Bài trước
Back to top