Giới thiệu HTML

28/04/2019

Bài sau »

HTML là gì ?

 • HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo một trang web.
 • HTML là viết tắt của cụm từ Hyper Text Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
 • HTML mô tả cấu trúc của một trang web bằng cách đánh dấu (markup) 
 • Các phần tử HTML là các khối xây dựng nên một trang web
 • Các phần tử HTML được đại diện bởi các thẻ (tags)
 • Các thẻ HTML dùng để mô tả các nội dung như là tiêu đề, đoạn văn bản, bảng,....
 • Các trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng dùng chúng để trình bày (render) nội dung của trang web.

Ví dụ một file HTML:

Giải thích ví dụ trên:

 • Khai báo <! DOCTYPE html> xác định tài liệu này là HTML5
 • Phần tử <html> là phần tử gốc (root) của trang HTML
 • Phần tử <head> chứa các thẻ meta, mô tả thông tin về trang web
 • Phần tử <title> chỉ định tiêu đề cho trang web
 • Phần tử <body> chứa nội dung trang web
 • Phần tử <h1> xác định một tiêu đề lớn
 • Phần tử <p> định nghĩa một đoạn văn bản

Thẻ HTML (HTML Tags)

Thẻ HTML là tên các phần tử được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn:

<tagname>Nội dung ở đây</tagname>

Các thẻ HTML thường đi theo cặp (ví dụ: <p> và </p>) và theo thứ tự là thẻ mở và thẻ đóng. Thẻ đóng là thẻ có dấu / .

Trình duyệt web (Browsers)

Nhiệm vụ của trình duyệt web (Chrome, IE, Safari, Firefox,...) là đọc tài liệu HTML và hiển thị chúng.

Các trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng dùng chúng để trình bày (render) nội dung của trang web.


Khai báo <! DOCTYPE>

Khai báo <! DOCTYPE> đại diện cho loại tài liệu và giúp các trình duyệt hiển thị trang web chính xác.

Nó chỉ xuất hiện duy nhất 1 lần, trên cùng file HTML.

Khai báo <! DOCTYPE> không phân biệt chữ hoa, thường

Ví dụ khai báo <! DOCTYPE> cho HTML là <!DOCTYPE html>


Các phiên bản HTML

Phiên bảnNăm
HTML1991
HTML 2.01995
HTML 3.21997
HTML 4.011999
XHTML2000
HTML52014
Bài sau »
Back to top