Giới thiệu CSS

03/05/2019

Bài sau »

CSS là gì ?

  • CSS là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets.
  • CSS mô tả cách các phần tử HTML hiển thị trên các màn hình, giấy hoặc các đa phương tiện.
  • External stylesheets được lưu trong CSS file (Đuôi mở rộng là .css).
  • CSS được dùng để định nghĩa kiểu hiển thị (styles) của một trang web, bao gồm thiết kế (design), bố cục (layout) và các cách hiển thị khác nhau cho các thiết bị và màn hình khác nhau.

Sứ mệnh của CSS

HTML được tạo ra để mô tả nội dung của trang web. Như là: 

<h1>Đây là thẻ tiêu đề</h1>
<p>Đây là nội dung của website</p>

Ở phiên bản HTML 3.2, Để định dạng các phần tử ta phải dùng tag <font> hoặc thuộc tính color,... Nó thật sự là cơn ác mộng cho lập trình viên website. Vì đối với các trang website lớn, nơi mà fonts và color được thêm vào mỗi dòng code trên trang => Code dài và tốn thời gian, công sức. 

Để giải quyết vấn đề đó, tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) đã tạo ra CSS.


Bài sau »
Back to top